ĐANG CẬP NHẬT

Đăng ký và liên hệ báo chí

Bất cứ thành viên cơ quan báo chí nào muốn tham dự triển lãm, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng bất cứ yêu cầu nào liên quan đến thông tin mà bạn cần biết cho bài viết của mình. Bạn cũng có thể đăng ký trực tiếp bằng cách trình danh thiếp tại quầy đăng ký trong suốt thời gian triển lãm.

Liên hệ Ban tổ chức:
Mr. Nguyễn Huy Cường – Phụ trách Truyền thông
Tel: +84 24 3964 4104 / 05 * Fax: +84 24 3984 4108
Mobile: +84.986 34 36 38 * Email: cuong@cisvn.com

Download

TỜ GẤP TRIỂN LÃM - VAE 2022
BÁO CÁO HẬU TRIỂN LÃM - VAE 2019